شركت فرآيند كود و سم بافق

معرفى

شركت كود و سم بافق توليد كننده كود سوپر فسفات و اسيد فسفريك در ايران است و داراى مجوزهاى لازم جهت صادرات مى باشد.

محصولات توليدى ما مطابق با آخرين استانداردهاى ثبت شده در زمينه انواع كود هاى شيميايى، جهت مصرف در صنعت كشاورزى توليد مى گردند. شركت در بخش تحقيق و توسعه خود تلاش مى كند تا هر روز محصولات جديد با كيفيت مطلوب ارائه نمايد.

كارخانه